برای چندمین سال متوالی حضور گروه مبلمان تیس در نمایشگاه بین المللی بین المللی  منزل ؛
لوح زریــن و تندیس ویــژه در رسته بین المللی  خانگی مدرن و نیز لوح سیمین در رسته توانمندی صادراتی به گروه بین الملل تیس اهدا گردید.